Wyrok orzekający rozwód nie zawsze oznacza definitywny koniec wszelkich spraw między byłymi już małżonkami. W dalszym ciągu powinni oni współdziałać w celu wychowania wspólnych małoletnich dzieci, a w przypadku braku porozumienia mogą kierować sprawy do sądu. Poza tym należy podjąć odpowiednie kroki związane z podziałem majątku wspólnego, jaki zgromadzili w toku trwania małżeństwa.

Kiedy można przeprowadzić podział majątku wspólnego?

Wbrew obiegowym opiniom, nie tylko orzeczenie rozwodu otwiera drogę by przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków. Strony mogą podzielić swój majątek nawet jeszcze w czasie trwania małżeństwa, jeśli po jakimś czasie trwania wspólności majątkowej zawarły umowę ustanawiającą rozdzielność lub wspólność została zniesiona orzeczeniem sądu.

Co ważne, roszczenie o podział majątku wspólnego nie podlega przedawnieniu. Możliwe jest zatem przeprowadzenie sprawy nawet po kilku- kilkunastu latach od ustania wspólności majątkowej. Rzecz jasna, upływ czasu rzadko kiedy działa na korzyść. Na ogół, po takim okresie można utracić część dowodów dokumentujących nabycie określonych przedmiotów za środki z majątku osobistego lub dokonywanie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Umowny podział majątku wspólnego

Najszybszym sposobem podzielenia majątku jest zawarcie między stronami umowy. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, wówczas umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności.

Umowny podział majątku wspólnego możliwy jest tylko wówczas, gdy małżonkowie są zgodni co do jego składu, wartości i sposobu podziału. W przeciwnym razie konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego.

Sądowy podział majątku wspólnego małżonków

Jeśli stronom nie uda się zawrzeć umowy, wówczas każda z nich może złożyć do sądu odpowiedni wniosek. Warto przy tym skorzystać z pomocy profesjonalisty. Warto przy tym pamiętać, że tego typu sprawy na ogół bywają zawiłe, trwają nawet kilka lat i wymagają przeprowadzenia szeregu dowodów z zeznań świadków czy opinii biegłych. Adwokat od prawa rodzinnego stanowi najlepsze wsparcie w tym trudnym postępowaniu.

Czy sąd dzieli kredyt?

Współcześnie duża część małżeństw, kupując mieszkanie, finansuje je z zaciągniętego kredytu mieszkaniowego. Nierzadko, w czasie orzekania rozwodu, kredyt nie jest jeszcze spłacony, wobec czego powstaje pytanie: czy w toku postępowania sąd może podzielić kredyt hipoteczny? Odpowiedź brzmi przecząco. Umowa o kredyt hipoteczny jest umową zawieraną z bankiem, tj. podmiotem trzecim i sąd nie ma prawa w toku sprawy o podział majątku wspólnego ingerować w takie zobowiązanie. Byli małżonkowie mogą jednak zawrzeć z bankiem umowę o cesji zobowiązania na jedno z nich. Należy przy tym pamiętać, że jej zawarcie będzie uzależnione od zgody i woli kredytodawcy.

Author

Comments are closed.

zobacz wiecej zobacz wiecej Krzesła Ogrodowe